Products

伺服压装机: 轻巧型系列

系统构成

主控制器系统

主控制器和PLC通过序列通信连接可以最大收集10局的I/O情报。
可以省配线、省人工,更可以简单的将拧紧数据读到PLC中。

标准系统

一对一控制方式,使用I/O可以实现简单的系统。

零件清单
No. 名 称 长 度 (m) 型 号
1 扭矩传感器电缆 5 ENRZ-CVTN2-050
10 ENRZ-CVTN2-100
15 ENRZ-CVTN2-150
20 ENRZ-CVTN2-200
2 马达电缆 5 ENRZ-CVMN2-050
10 ENRZ-CVMN2-100
15 ENRZ-CVMN2-150
20 ENRZ-CVMN2-200
5 ENRZ-CVMN5-050
10 ENRZ-CVMN5-100
15 ENRZ-CVMN5-150
20 ENRZ-CVMN5-200
3 编码器电缆 5 ENRZ-CVRN-050
10 ENRZ-CVRN-100
15 ENRZ-CVRN-150
20 ENRZ-CVRN-200
4 扭矩传感器延长电缆 3 ENRZ-CVTN-030
6 ENRZ-CVTN-060
10 ENRZ-CVTN-100
15 ENRZ-CVTN-150
5 马达延长电缆 3 ENRZ-CVMP-030
6 ENRZ-CVMP-060
10 ENRZ-CVMP-100
15 ENRZ-CVMP-150
3 ENRZ-CVMP5-030
6 ENRZ-CVMP5-060
10 ENRZ-CVMP5-100
15 ENRZ-CVMP5-150
6 编码器延长电缆 3 ENRZ-CVRP-030
6 ENRZ-CVRP-060
10 ENRZ-CVRP-100
15 ENRZ-CVRP-150
7 T06马达转换电缆 0.5 ENRZ-CVMN40-005
8 T20马达转化电缆 1 ENRZ-CVMN5K-010
9 T06编码器转换电缆 0.5 ENRZ-CVRN40-005
10 T20编码器转换 1 ENRZ-CVRN5K-010
11 T06刹车电缆 0.5 ENRZ-CVBN-050
12 SPC系列通用刹车电缆 5 ENRZ-CVBN-050
10 ENRZ-CVBN-100
20 ENRZ-CVBN-200
13 电源电缆 *1 3 ENRZ-CVDC2-030
14 MU50 电源电缆 *2 3 ENRZ-CVDC3-030
15 NET电缆
(SPU50C <-> SPU50C)
0.2 ENRZ-CVNK2A-002
1 ENRZ-CVNK2A-010
2 ENRZ-CVNK2A-020
16 NET电缆
(MU50 <-> SPU50C)
0.3 ENRZ-CVNK3M-003
1 ENRZ-CVNK3M-010
3 ENRZ-CVNK3M-030
10 ENRZ-CVNK3M-100
17 NET终端电阻 *3 ENRZ-CVST3
18 序列通信电缆 1.5 ENRZ-CVSR-015
5 ENRZ-CVSR-050
10 ENRZ-CVSR-100
19 序列打印电缆 3 ENRZ-CVSP-030
5 ENRZ-CVSP-050
10 ENRZ-CVSP-100
20 检查接头电缆 3 ENRZ-CVCK-030
21 控制器接头 *1 ENRZ-CNAU
22 控制器接头 ENRZ-CN14-CR
23 PLC接头 ENRZ-CN15-PL
24 PANEL接头 ENRZ-CN9-PA
25 EX接头 ENRZ-CN36-EX
26 REMOTE I/O接头 EH2-FCN04-RM
27 AU40 电池 *1 ENRZ-BATT
28 P/B 连接接头 *4 SPCNPB

※1 控制器单元的附属品
※2 构建主控制器系统时:需要连接压装控制器单元
※3 构建主控制器系统时:需要一个
※4 轻巧型压装机工具的附属品